Loading in progress
Loading in progress

Dokumenty

Notariusz w trakcie dokonywania czynności obowiązany jest czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron. Aby zapewnić wysoką jakość świadczonych usług, staramy się, żeby dokonanie każdej czynności notarialnej było poprzedzone spotkaniem w naszej Kancelarii. W czasie spotkania ocenie podlegać będą przedłożone przez Państwa dokumenty oraz omówione zostaną szczegóły transakcji. Porady w zakresie usług notarialnych są nieodpłatne.

O tym jakie dokumenty wymagane będą do przeprowadzenia konkretnej transakcji decydują okoliczności sprawy i charakter czynności. Poniżej przedstawiamy wykaz dokumentów koniecznych przy dokonywaniu typowych czynności notarialnych.

Wymagane dokumenty:

1. Umowa zbycia (sprzedaż, darowizna, zniesienie współwłasności, zamiana, dział spadku) nieruchomości lokalowej:

 • odpis księgi wieczystej lub jej numer,
 • podstawa nabycia lokalu (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.).

2. Umowa zbycia (sprzedaż, darowizna, zniesienie współwłasności, zamiana, dział spadku) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową,
 • odpis księgi wieczystej lub jej numer, jeżeli księga wieczysta została założona,
 • podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa (przydział lokalu, umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.).

3. Umowa zbycia (sprzedaż, darowizna, zniesienie współwłasności, zamiana, dział spadku) nieruchomości gruntowej:

 • odpis księgi wieczystej lub jej numer,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • podstawa nabycia nieruchomości (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, Akt Własności Ziemi itp.),
 • wyrys z mapy ewidencyjnej, jeżeli działka odłączana będzie do nowej księgi wieczystej,
 • wykaz synchronizacyjny sporządzony przez uprawnionego geodetę, jeżeli istnieją rozbieżności między stanem ujawnionym w księdze wieczystej a danymi z ewidencji gruntów,
 • mapa z projektem podziału i decyzja zatwierdzająca podział, jeżeli przedmiotem umowy ma być działka po podziale.

Dodatkowo:

 • W przypadku każdej umowy zbycia nieruchomości gruntowej, lokalu, czy spółdzielczego prawa do lokalu, w sytuacji, gdy do nabycia tego prawa doszło w drodze dziedziczenia (spadku), w drodze umowy darowizny (zawartej po 1 stycznia 2007 roku) lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności (jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku) konieczne będzie zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn lub zaświadczenie o tym, że taki podatek się nie należał.

4. Akt poświadczenia dziedziczenia:

 • odpis skrócony aktu zgonu,
 • numer PESEL osoby zmarłej,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia lub aktów małżeństwa (w przypadku zamężnych kobiet) spadkobierców,
 • testament, jeżeli został sporządzony,
 • numer księgi wieczystej, jeżeli spadkodawca był właścicielem nieruchomości.

5. Pełnomocnictwo:

 • dane pełnomocnika,
 • dane dotyczące nieruchomości, gdy pełnomocnictwo umocowywać ma do konkretnej czynności np. sprzedaży nieruchomości.

6. Testament:

 • dane spadkobierców,
 • dane przedmiotu zapisu, jeżeli spadkodawca chce rozporządzić majątkiem spadkowym w postaci zapisu.

7. Akt poddania się rygorowi egzekucji z tytułu najmu okazjonalnego:

 • umowa najmu,
 • dane dotyczące lokalu zamiennego.

8. Umowa majątkowa małżeńska:

 • odpis aktu małżeństwa.

Aby dokonać czynności, należy ponadto dostarczyć dane osobowe stron aktu. Poniżej znajdą Państwo stosowny formularz:
Formularz:

Pobierz formularz w formacie .docx

Pobierz formularz w formacie .pdf

Jeżeli strona czynności ma być reprezentowana przez pełnomocnika, należy wcześniej poinformować o tej okoliczności i dostarczyć wypis pełnomocnictwa w oryginale, albo stawić się w Kancelarii celem udzielenia tego pełnomocnictwa.