Loading in progress
Loading in progress

Czynności notarialne

Notariusz dokonuje czynności przewidzianych ustawą prawo o notariacie oraz innymi przepisami prawa, w szczególności:

  1. sporządza akty notarialne – m.in.:
   • umowy sprzedaży
   • umowy darowizny
   • umowy zamiany
   • umowy przedwstępne
   • umowy warunkowe
   • umowy przeniesienia własności
   • umowy działu spadku
   • umowy zniesienia współwłasności
   • umowy spółki
   • umowy majątkowe małżeńskie
   • umowy podziału majątku wspólnego
   • testamenty
   • akty/umowy ustanowienia służebności (gruntowych, osobistych, przesyłu)
  2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  3. sporządza poświadczenia;
  4. spisuje protokoły – w szczególności z zakresu prawa spółek, z zebrań wspólnoty mieszkaniowej, z przyjęcia oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
  5. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych (depozyt notarialny);
  6. sporządza protesty weksli i czeków;
  7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  9. poszukuje testamentów.

Za dokonanie wskazanych wyżej czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (taksę notarialną). Maksymalne stawki taksy notarialnej określone zostały w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Przed dokonaniem czynności notarialnej prosimy o kontakt z Kancelarią w celu umożliwienia Notariuszowi oceny stanu prawnego Państwa sprawy oraz określenia kompletu niezbędnych dokumentów i kosztów dokonania danej czynności.

Aby ułatwić wzajemną współpracę w odrębnej zakładce znajdą Państwo listę dokumentów koniecznych przy dokonywaniu typowych czynności notarialnych.